NEWS
MARINAS
DOCKS
RESTAURANTS
HOTELS
CHARTER
HARBOURS
FUEL STATIONS
COASTAL RADIO
WEATHER
SAILING
DIVING
SERVICE
CONTACT
INFO UHM
Temeljem članka 53. Statuta Hrvatske gospodarske komore (pročišćeni tekst - Narodne novine novine br. 11/94) Udruženje nautičkog turizma Hrvatske gospodarske komore, na sjednici održanoj 12. lipnja 2002. g. donosi

POSLOVNIK
o radu Udruženja nautičkog turizma
Hrvatske gospodarske komore


I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Poslovnikom se uređuje način rada Udruženja nautičkog turizma Hrvatske gospodarske komore ( u daljnjem tekstu: Udruženje)

Članak 2.
Udruženje nautičkog turizma sastoji se od sljedećih Grupacija:
- Grupacije marina
- Grupacija luka nautičkog turizma ( osim marina )
- Grupacije iznajmitelja plovila
- Grupacije krstarenja i izleta motornim jedrenjacima
- Grupacija ronilačkog turizma

Članak 3.
Krovno tijelo Udruženja je Vijeće.
Vijeće:
- uređuje odnose između članica,
- donosi program razvoja,
- plan pripreme sezone
- program i plan promocije nautičkog turizma te nastupa Udruženja i Grupacija na međunarodnim sajmovima.
- podnosi izviješće o stanju u nautičkom turizmu
- imenuje predstavnike Udruženja u tuzemnim i inozemnim radnim tijelima

Članak 4.
Članovima Vijeća po funkciji su predsjednici Odbora Grupacija Udruženja.

Grupacije Udruženja na plenarnoj sjednici uz predsjednika Odbora delegiraju još jednog predstavnika Vijeća.
Za člana Vijeća može biti izabrana samo osoba koja obnaša dužnost predsjednika Uprave, člana uprave ili direktora organizacione jednice članice Udruženja.

Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Vijeća traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Delegirani član Grupacije kao i predsjednik Odbora Grupacije koji su članovi Vijeća, pismeno mogu ovlastiti drugu osobu koja je član uprave ili zaposlenik gospodarskog subjekta sa djelatnošću koju obavljaju članice Grupacije, na jednokratnu ili do isteka mandata, zamjenu u Vijeću Udruženja.

Članak 5.
Predsjednik Vijeća Udruženja ( dalje u tekstu: Predsjednik Udruženja ) je predsjednik uprave gospodarskog subjekta koji je među svim članicama Udruženja najznačajniji po jednom ili kumulativno više od sljedećih kriterija:
1. temeljnom kapitalu,
2. ukupnom prihodu,
3. broju zaposlenika,

Članovi Vijeća biraju dva dopredsjednika Vijeća Udruženje.

Članak 6.
Vijeće zasjeda najmanje dva puta godišnje, prije i nakon turističke sezone.

Sjednicama Vijeća predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika.

Članak 7.
Vijeće imenuje poslovnog tajnika iz reda zaposlenika u stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore a na temelju usaglašenog prijedloga predsjednika Komore ili predsjednika Županijske komore . i direktora Sektora za ugostiteljstvo i turizam.

Članak 8.
O provođenju odluka i zaključaka Udruženja skrbe predsjednik i dopredsjednici, a o njihovom izvršavanju poslovni tajnik.

Članak 9.
Rad Udruženja je javan.

II. PRIPREMA I ZAKAZIVANJE SJEDNICA

Članak 10
Sjednice Udruženja, odnosno Vijeća sazivaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje, prije i nakon turističke sezone.

Sjednice saziva predsjednik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na zahtjev tijela Hrvatske gospodarske komore ili 7 članica Udruženja.

Pripreme za održavanje sjednice obavlja predsjednik, a u tome mu pomažu dopredsjednici, poslovni tajnik i stručne službe Hrvatske gospodarske komore.

Članak 11
Sjednice se u pravilu održavaju u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu ili u drugim županijskim komorama, ali se mogu održati u poslovnim prostorijama jedne od članica Udruženja ili u svrhu jačanja međuinstitucionalne suradnje i u drugim srodnim institucijama ili državnim tijelima.


III. TIJEK SJEDNICE I NAČIN RADA

Članak 12.
Poziv za sjednicu dostavlja se članicama Udruženja, odnosno Vijeća te drugim osobama koje svojom stručnošću ili upućenošću mogu pomoći da se pojedina pitanja dnevnog reda svestrano i kvalitetno rasprave.

Članak 13.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik utvrđuje nazočnost predstavnika pozvanih članica što se evidentira i unosi u zapisnik.

Članak 14.
Sjednica se može održati ako je nazočno najmanje polovina od ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 15.
Prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik ili osoba koju on odredi, podnosi kratko izvješće o izvršćenju zakjljučaka donijetih na prethodnoj sjednici.

Članak 16.
Dnevni red se utvrđuje na temelju prijedloga koji je upućen članicama zajedno s pozivom za sjednicu.

Ukoliko nema primjedbi ili prijedloga za dopunu dnevnog reda, predsjednik utvrđuje da je predloženi dnevni red usvojen.

Članak 17.
Na sjednici se razmatraju i rješavaju samo pitanja koja su stavljena na dnevni red sjednice.

Članak 18.
Rasprava o pojedinim pitanjima počinje izlaganjem predsjedniku ili određene stručne osobe.

Nakon izlaganja ili čitanja materijala provodi se rasprava, na način da predsjednik daje riječ po redoslijedu prijavljenih za raspravljanje.

Osoba koja dobije riječ, dužna je svoje izlaganje iznijeti jasno, sažeto i kratko, u okviru točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja, te eventualno iznijeti prijedlog rješenja predmetnog pitanja, ukoliko se izlaganje ne odnosi samo na informaciju o nekom pitanju.

Članak 19.
Predsjednik može ograničiti vrijeme trajanja izlaganja, te prekinuti daljnju raspravu ukoliko smatra da je pitanje dovoljno raspravljeno za donošenje odluke.

Članak 20.
Sjednica traje dok se ne rasprave sva pitanja uvrštena u dnevni red.

Ukoliko se na istoj sjednici ne mogu riješiti sve točke dnevnog reda, predsjednik je ovlašten prekinuti sjednicu i odmah utvrditi vrjeme i mjesto održavanja nastavka sjednice.

Članak 21.
Nakon rasprave o pojedinom pitanju, pristupa se glasovanju.

Pravo glasovanja na sjednici imaju samo predstavnici članica Udruženja, odnosno članovi Vijeća.

Svaki član Vijeća ima jedan glas.

Glasovanje je valjano ako sjednici nazoči najmanje polovica članova Vijeća.

Odluke se donose nadpolovičnom većinom nazočnih članova.

U slučaju da su glasovi ravnomjerno suprotno raspoređeni, odluka je donijeta prijedlogom koji je podržao predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika Vijeća koji predsjedava sjednici.


IV. ZAPISNICI I ODLUKE SA SJEDNICE

Članak 22.
Na sjednici se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjednik i zapisničar.

Zapisnik se čuva u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Odluke i Zaključci Vijeća dostavljaju se Vladi Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima i institucijama uz suglasnost Sektora za turizam i ugostiteljstvo Hrvatske gospodarske komore.

Odluke i Zaključci Vijeća dostavljaju se na memorandumu Udruženja nautičkog turizma sa naznakom Vijeće.

U potpisu Odluke ili Zaključka navodi se predsjednik Vijeća i direktor Sektora za turizam i ugostiteljstvo.

Poslovni tajnik Udruženja ovlašten je u zamjeni podpisati direktora Sektora za turizam i ugostiteljstvo.


V. GRUPACIJE I DRUGA RADNA TIJELA

Članak 23.
Za razmatranje i rješavanje pitanja za koja postoji trajniji interes samo nekih članica Udruženja, Vijeće može osnovati Grupacije.

Članak 24.
Predsjednika, dopredsjednika i članove Odbora grupacije biraju članice grupacije natpolovičnom većinom na plenarnoj sjednici, a izbor potvrđuje Vijeće.

Predsjednici strukovnih skupina pri pojedinim županijskim Komorama članovi su Odbora Grupacije po položaju.

Predsjednici Odbora Grupacija članovi su Vijeća po položaju.

Članak 25.
Za izvršavanje pojedinih zadataka Vijeće kao i Odbori Grupaciju mogu osnivati radna tijela.

Članak 26.
Odbor Grupacije imenuje tajnika iz reda zaposlenika u stručnoj službi Hrvatske gospodarske komore a na temelju usaglašenog prijedloga predsjednika Komore ili predsjednika Županijske komore . i direktora Sektora za ugostiteljstvo i turizam.

Članak 27.
Sjednice Odbora Grupacije sazivaju se prema potrebi.

Članak 28.
O provođenju odluka i zaključaka Grupacije skrbe predsjednik i dopredsjednk, a o njihovom izvršavanju tajnik.

Članak 29.
Rad Grupacija je javan.

Članak 30.
Odluke i Zaključci Odbora Grupacije dostavljaju se Vladi Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima i institucijama uz suglasnost Sektora za turizam i ugostiteljstvo Hrvatske gospodarske komore.

Odluke i Zaključci Odbora Grupacije dostavljaju se na memorandumu Udruženja nautičkog turizma sa naznakom Grupacije.

U potpisu Odluke ili Zaključka navodi se predsjednik Odbora i direktor Sektora za turizam i ugostiteljstvo.

Tajnik Grupacije i poslovni tajnik Udruženja ovlašteni su u zamjeni podpisati direktora Sektora za turizam i ugostiteljstvo.

Članak 31.
Na rad Grupacija i radnih tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na rad Udruženja.

Članak 32.
Tajnici Grupacija dužni su na sjednice Odbora pozivati poslovnog tajnika Udruženja i direktora Sektora za turizam i ugostiteljstvo.

Tajnici Grupacija dužni su zapisnike sjednice Odbora dostavljati poslovnom tajniku Udruženja i direktoru Sektora za turizam i ugostiteljstvo.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.
Odredbe ovog Poslovnika obvezuju sve predstavnike članica Udruženja kao i druge osobe koje su nazočne sjednicama.

Članak 34.
Poslovnik se smatra donesenim kad ga prihvati većina na sjednici nazočnih predstavnika članica Udruženja.

Članak 35.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 36.
Stupanje na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Udruženja nautičkog turizma od 23.lipnja 1998.g.


PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Duško Mdruljaš